Strony informacyjne

Regulamin

Regulamin platformy zakupowej B2B ABA

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Administratorem serwisu, w ramach którego przedsiębiorcy mogą dokonywać zakupu Towarów, pod adresem https://b2b.aba.biz.pl (zwanego dalej „Platformą”) jest ABA II Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Bydgoszczy, 85-150 Bydgoszcz ul. Prosta 10, NIP 953-273-92-65, REGON: 369224430, KRS 0001005396 (zwany dalej „ABA”

 

 1. Serwis jest przeznaczony dla przedsiębiorców nabywających Towary bezpośrednio w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową i tylko takie osoby mogą dokonywać rejestracji w Serwisie, jak również składać zamówienia. Przedsiębiorcą tym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań. Serwis nie jest przeznaczony i nie służy dla dokonywania sprzedaży Towarów dla konsumentów – za konsumenta uważa się przy tym osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 1. Konsumenci mogą dokonywać zakupu Towarów bezpośrednio w sklepie prowadzonym w siedzibie ABA, w przypadku konsumentów ABA nie zawiera umów na odległość, ani poza lokalem przedsiębiorstwa, możliwe jest natomiast dokonanie przez konsumenta, za zgodą ABA, wcześniejszej rezerwacji Towarów, co jednak nie rodzi po stronie konsumenta, ani ABA, żadnych zobowiązań, sam zakup natomiast dokonywany jest w sklepie, prowadzonym w siedzibie ABA.

 

 1. Przedsiębiorca składający zamówienie lub dokonujący tylko rejestracji w Platformie zwany jest w dalszej części Regulaminu „Kontrahentem”. Postanowienia Regulaminu dotyczące obowiązków Kontrahenta stosuje się odpowiednio, zależnie od kontekstu, do wszelkich osób działających w imieniu lub na rzecz Kontrahenta, niezależnie od podstawy prawnej takiego działania, w tym pracowników, pełnomocników, prokurentów oraz członków organów, niezależnie od tego czy ich działanie mieści się w zakresie prawa do reprezentacji lub umocowania do działania imieniem Kontrahenta.

 

 1. Kontrahentem może być także podmiot mający siedzibę/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej/miejsce zamieszkania, w innym kraju UE lub w kraju trzecim nie należącym do UE z tym, że bez względu na przepisy tego kraju, wyłącznie właściwe będzie dla wszystkich zobowiązań pomiędzy Stronami, w tym wynikających ze złożonych zamówień, prawo polskie, a wyłącznie właściwym do rozpoznawania wszelkich sporów pomiędzy Stronami – Sąd miejscowo właściwy wg adresu siedziby ABA wskazanego w Regulaminie. Prawo polskie oraz wskazana właściwość Sądu ma również zastosowanie do wszystkich zobowiązań pomiędzy Stronami, w tym wynikających ze złożonych zamówień, w przypadku pozostałych Kontrahentów, tj. mających siedzibę/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej/miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. „Towarem” w rozumieniu Regulaminu są wszelkie produkty - rzeczy, które Kontrahent może nabyć od ABA, co może nastąpić w szczególności przy wykorzystaniu narzędzi udostępnianych w ramach Platformy, przez złożenie zamówienia za pośrednictwem korespondencji przesłanej e-mailem, faxem, pisemnie, jak też przez złożenie zamówienia telefonicznie, a także dokonując osobiście zakupu w siedzibie ABA . Nie narusza to postanowień Regulaminu obejmujących odpłatność za transport Towarów.

 

 1. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia zamówienia jest uprzednie założenie konta na Platformie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zawierającego dane potrzebne do realizacji zamówień oraz poprzez akceptację Regulaminu. Przez akceptację Regulaminu jego treść staje się częścią stosunku umownego pomiędzy Stronami, co obejmuje zarówno korzystanie z samego konta użytkownika Platformy, jak i zobowiązania umowne odnoszące się do wszelkich zamówień składanych przez Kontrahenta.

 

 1. Zakładając konto Kontrahent równocześnie oświadcza w sposób wyraźny, iż akceptuje treść Regulaminu, który dotyczy każdej z form składania zamówienia.

 

 1. Założenie konta na Platformie – rejestracja Kontrahenta. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, stanowi natomiast konieczny warunek zarówno do rejestracji na Platformie – założenia konta, jak i do składania zamówień.

 

 1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

        2.1 Zamówienia można składać w sposób opisany poniżej:

 • Składając zamówienie poprzez Platformę B2B pod adresem: https://b2b.aba.biz.pl;
 • Kontaktując się telefonicznie z działem obsługi Kontrahenta, który jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 16.00 pod numerami telefonów: +48 52 371 68 83   / 512 275 805
 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone po godzinie 12:00 (www, fax, @) oraz zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą realizowane w następnym dniu roboczym.
 • Odwołanie złożonego przez Kontrahenta zamówienia jest możliwe jedynie za zgodą ABA.
 • Za pomocą platformy b2b.aba.biz.pl Kontrahent ma dostęp do historii zamówień jakie złożył w firmie ABA.
 • Waga Towarów podana w platformie jest szacunkowa i może zostać dokładnie określona dopiero po przygotowaniu przesyłki. Wobec tego cena za transport jest podana szacunkowo i może ulec zmianie, gdyż jest zależna od wagi przesyłki na co Kontrahent wyraża zgodę

 

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA ZAKUPIONY TOWAR

 

3.1 Dostępne formy płatności obejmują zapłatę gotówką przy odbiorze Towaru, przelew w PLN na konto nr 11 8142 0007 0046 1234 2000 0001 prowadzone w BANK SPÓŁDZIELCZY W BYDGOSZCZY.

 

3.2 W przypadku gdy formą płatności jest gotówka, wysyłka lub odbiór Towaru następuje niezwłocznie lub w określonym przez Kontrahenta terminie, pod warunkiem dostępności Towaru w magazynie.

 

3.3 W przypadku gdy formą płatności jest przedpłata, wysyłka lub odbiór Towaru następuje po wpłynięciu pełnej kwoty na konto ABA. Kwota zapłaty składa się z ceny Towaru i kosztów transportu, na który Kontrahent otrzymuje dokument VAT.

 

3.4 Na wyraźne życzenie Kontrahenta, firma ABA może wystawić dokument pro forma, na podstawie której Kontrahent może dokonać przedpłaty.

 

 • Brak zapłaty w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu pro forma lub daty wskazanej w dokumencie skutkuje anulowaniem rezerwacji Towaru oraz złożonego zamówienia.
 • Zapłata w terminie wskazanym na dokumencie pro forma (co obejmuje w szczególności faktury pro forma) jest jednoznaczna z akceptacją cen podanych w tym dokumencie.

 

3.5 Opłata za przesyłkę pokrywana jest przez Kontrahenta. Po przekroczeniu minimum logistycznego wynoszącego 1000 PLN netto ABA pokrywa koszt jednej przesyłki.

 

3.6 W przypadku powstania dodatkowych kosztów transportu związanych np. z nieodebraniem Towaru, w tym z powodu braku gotówki w przypadku płatności za pobraniem, braku odbiorcy Towaru w trakcie dostarczenia przesyłki, itp. - koszty te pokrywa Kontrahent. Na koszty te zostanie wystawiony dokument sprzedaży.

 

3.7 Wraz z dostawą Towaru Kontrahent otrzymuje odpowiedni dokument VAT (w szczególności fakturę FS), może to nastąpić również w formie elektronicznej, na warunkach wskazanych w dalszej części Regulaminu.

 

3.9 Na warunkach określonych poniżej możliwe jest dokonywanie zakupu z odroczonym terminem płatności.

 

3.10 Kontrahent może ubiegać się o przyznanie limitu w ramach, którego będzie mógł dokonywać zakupów z odroczonym terminem płatności.

 • Kwota przyznanego limitu może zostać anulowana lub zmieniona w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
 • Kontrahent dokonując zapłaty zobowiązany jest podać na przelewie wyłącznie numer faktury.

        3.11 Opóźnienie w zapłacie jakiejkolwiek należności za Towar powoduje wstrzymanie realizacji jakichkolwiek zamówień Kontrahenta do czasu, gdy na koncie księgowym Kontrahenta nie będzie żadnej przeterminowanej zaległości.

 

 1.  FAKTURY PRZESYŁANE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ – STOSOWANIE FAKTUR ELEKTRONICZNYCH
  1. Możliwe jest wystawianie i przesyłanie przez ABA na rzecz Kontrahenta faktur w formie elektronicznej na warunkach wskazanych poniżej.
  2. Wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej następuje przy spełnieniu wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa
  3. Faktury przesyłane w formie elektronicznej są przechowywane przez ABA w sposób zapewniający autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
  4. Kontrahent odpowiedzialny jest po swojej stronie za pobieranie, przechowywanie pobranych dokumentów oraz za sposób udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej faktur przesyłanych w formie elektronicznej.
  5. Faktury przesyłane w formie elektronicznej wystawiane są w formacie PDF.
 • Faktury przesyłane w formie elektronicznej to : faktura, faktura korygująca, faktura zaliczkowa, faktura korygująca zaliczkę, duplikat faktury, duplikat faktury korygującej, duplikat faktury zaliczkowej, duplikat faktury korygującej zaliczkę.
 • W formie elektronicznej przesyłane są również: dokument rozliczający zaliczkę, korekta dokumentu rozliczającego zaliczkę, duplikat dokumentu rozliczającego zaliczkę, duplikat korekty dokumentu rozliczającego zaliczkę.
  1. Opis i warunki korzystania z faktur przesyłanych elektronicznie.
 • Faktury przesyłane elektronicznie spełniają wymogi określone w przepisach dotyczące zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur.
 • Warunkiem rozpoczęcia wystawiania i przesyłania na rzecz Kontrahenta faktur w formie elektronicznej jest:

- Wyrażenie przez Kontrahenta zgody na wystawianie i przesyłanie na jego rzecz faktur w formie elektronicznej. Oświadczenie to Kontrahent może złożyć telefonicznie, faxem, mailem, osobiście w siedzibie firmy ABA lub na stronie www.b2b.aba.biz.pl podczas składania zamówienia.

 

- Podanie przez Kontrahenta adresu e-mail, na który będą wysyłane powiadomienia o wystawieniu faktur przesyłanych elektronicznie.

 

- Kontrahent otrzyma na adres e-mail informację potwierdzającą przyjęcie oświadczenia o wyrażeniu zgody na stosowanie faktur w formie elektronicznej.

 

 • ABA rozpoczyna wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej po złożeniu oświadczenia o wyrażeniu zgody przez Kontrahenta.
 • Zgoda Kontrahenta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa ABA do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej w przypadkach określonych przez przepisy prawa.
 • Przesłanie faktur w formie elektronicznej polega na wysłaniu do Kontrahenta wiadomość e-mail wraz z załączonym linkiem do samodzielnego pobrania faktur przez Kontrahenta albo na przesłaniu faktury w formacie PDF jako załącznika do maila.
 • Warunkiem udostępnienia faktur przesyłanych w formie elektronicznej jest zalogowanie się Kontrahenta na stronie b2b.aba.biz.pl

 

 1. Zmiana adresu e-mail i rezygnacja z faktur przesyłanych elektronicznie.
 • Zmiany adresu e-mail, na który ABA ma przesyłać powiadomienia o wystawieniu faktur przesyłanych elektronicznie, Kontrahent może dokonać poprzez zgłoszenie telefoniczne lub mailowe na adres aba@aba.biz.pl.  Zmiana może być dokonana również za pośrednictwem stron b2b.aba.biz.pl. Na nowo podany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zmiany adresu dla faktur przesyłanych elektronicznie. Odpowiedzialność za dokonanie zmiany adresu i właściwe powiadomienie ABA leży po stronie Kontrahenta.
 • W przypadku braku powiadomienia ABA przez Kontrahenta o zmianie adresu e-mail, faktury przesyłane elektronicznie uważa się za skutecznie doręczone po dotarciu na serwer wiadomości e-mail wraz z załączonym linkiem do faktur na dotychczas obowiązujący adres e-mail.
 • Rezygnacji z wystawiania i otrzymywania faktur w formie elektronicznej można dokonać przez złożenie oświadczenia w formie pisemnej. W tym celu należy wypełnić formularz „Oświadczenia o wycofaniu akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej”. Podpisany dokument należy wysłać na adres: ABA Sp. z o.o. Sp. k., Prosta 10  85-150 Bydgoszcz.
 • ABA zaprzestaje wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej dla Kontrahenta od dnia następującego po dniu, w którym pozytywnie zweryfikował otrzymane oświadczenie o cofnięciu zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną. Może to nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Informacja o dniu zaprzestania przesyłania faktur w formie elektronicznej zostanie przesłana do Kontrahenta na podany adres e-mail.
 • Ponowne skorzystanie z możliwości przesyłania faktur drogą elektroniczną jest możliwe po spełnieniu warunków określonych w § 4 Regulaminu.

 

 1. FORMY DOSTAWY I OPŁATY TRANSPORTOWE
  1. Zamówione Towary dostarczane są do Kontrahenta za pośrednictwem własnego transportu lub firmy spedycyjnej (GLS, inPost,  DPD oraz RABEN), o ile Kontrahent nie dokona wyboru osobistego odbioru zamówionych Towarów. Usługa przewozowa stanowi świadczenie odrębne od dostawy Towaru.
 • Firmy spedycyjne GLS, inPost, DPD oraz RABEN działają w oparciu o własne regulaminy. Celem zapoznania się z regulaminami spedytorów prosimy o bezpośredni kontakt z tymi firmami.
  1. Istnieje możliwość dostawy Towaru przez inną firmę spedycyjną na życzenie Kontrahenta i w przypadku, gdy zobowiąże się on pokryć koszty takiej usługi zgodnie z wymaganiami firmy spedycyjnej.
 • Wysłanie Towaru firmą spedycyjną, z którą ABA nie ma podpisanej umowy o świadczeniu usług musi być poprzedzone przedpłatą w pełnej wysokości zamówienia. Kontrahent osobiście zleca takiej firmie kurierskiej odbiór przesyłki z ABA.
  1. Dla zamówień złożonych do godz. 12.00 i dla których nie ma żadnych przeszkód celem realizacji zamówienia, Towary:
 • Zostaną dostarczone następnego dnia roboczego. Jeśli ten termin ulegnie wydłużeniu, nastąpi to z przyczyn niezależnych od ABA. W sprawach terminowości dostawy przesyłek Kontrahent powinien kontaktować się z lokalnym oddziałem firmy spedycyjnej (GLS, inPost, DHL, RABEN).
 • Zostaną wysłane tego samego dnia - w przypadku gdy formą płatności jest zapłata gotówką przy odbiorze Towaru, pod warunkiem dostępności Towarów w magazynie ABA.
 • W przypadku gdy formą płatności jest przedpłata - wysyłka Towaru następuje niezwłocznie po wpłynięciu pełnej kwoty na konto ABA.
  1. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć w przypadku nagłych wahań koniunktury (np.: nagły wzrost zamówień) uniemożliwiający wysyłkę Towaru w dniu złożenia zamówienia.
  2. Zamówienia złożone po 12:00 będą traktowane tak jakby wpłynęły następnego dnia.
  3. Za dzień roboczy uważa się czas od 08:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych – ustawowo uznanych za wolne od pracy.

W sytuacji, gdy Kontrahent nie może odebrać przesyłki w dowolnym terminie, powinien podać dogodny dzień i preferowaną godzinę odbioru przesyłki.

 1. W przypadku niemożności dostarczenia Towaru w w/w terminie, uzgadniany jest z Kontrahentem indywidualny czas realizacji.
 2.  W przypadku odbioru własnego, Towary można odebrać z magazynu ABA w godzinach od 08:00  do 16:00 w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych – ustawowo uznanych za wolne od pracy.
 3.  W przypadku odbioru własnego wymagane jest posiadanie przez osobę odbierającą Towar, a nie będącą właścicielem firmy na którą wystawiono fakturę VAT, stosownego upoważnienia do odbioru Towaru na rzecz Kontrahenta.
 4.  Istnieje możliwość odbioru Towaru przygotowanego na palecie. W przypadku odbioru Towaru na palecie, Kontrahent zostanie obciążony dodatkowym kosztem za każdą paletę zgodnie z cennikiem ABA . W przypadku odbioru Towaru na paletach, Towar zostanie dostarczony na burtę samochodu Kontrahenta czy też przewoźnika odbierającego Towar w imieniu Kontrahenta.
 5.  Kontrahent składając zamówienie na produkty dostarczane pod indywidualne zamówienie zobowiązuje się do zapłaty za Towar w formie przedpłaty (dotyczy to w szczególności Towarów posiadających na stronie internetowej status „Na zamówienie” lub „Zamówienie specjalne”).
 • Czas oczekiwania na realizacje zamówienia pod indywidualne zamówienie (dotyczy to w szczególności Towarów posiadających na stronie internetowej status „Na zamówienie” lub „Zamówienie specjalne”) wynosi około 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty, chyba, że przy danym Towarze na b2b.aba.biz.pl określono inny czas oczekiwania. Czas ten może ulec zmianie w zależności od dostępności produktu w magazynie producenta czy też może być różny w zależności od dostawcy danych Towarów. Wydłużenie terminu nie uprawnia Kontrahenta do rezygnacji z zamówienia czy też innych roszczeń z tego tytułu.
  1.  Towar wysyłany jest na adres podany przez Kontrahenta. Towar może zostać wysłany do użytkownika produktów zakupionych przez Kontrahenta. Faktury za zakupiony Towar mogą zostać dostarczone w inne miejsce niż z dostawą Towaru, w tym celu Kontrahent zobowiązany jest poinformować ABA o adresie na który mają zostać przesłane dokument
  2.  Kwota pobrania gotówki przez firmę spedycyjną od jednego Kontrahenta nie może być większa niż 5.000 PLN dla jednej paczki. W przypadku zamówień o wartości powyżej 5000 PLN, przesyłka jest dzielona na kilka paczek tak, aby kwota pobrania nie przekraczała 5000 PLN.
  3.  Orientacyjne koszty dostawy:
 • Transport własny ABA – minimum logistyczne 500zł netto. W przypadku nie spełnienia minimum logistycznego koszt dostawy wynosi 15,00zł/netto za paczkę.
 • Zamówienia realizowane przy współpracy z firmami kurierskich (InPost, GLS, DPD) – minimum logistyczne 1000zł/netto za paczkę . W przypadku nie spełnienia minimum logistycznego koszt dostawy wynosi 15zł/netto. (nie dotyczy produktów wielkogabarytowych).
 • Zamówienia, które wymagają wysyłki paletowej - wycena indywidualna.
 • Zamówienia wielkogabarytowe – wycena indywidualne.
 • Paczki wielokrotne – w przypadku konieczności wysłania zamówienia, spełniającego minimum logistyczne, w więcej niż jednej paczce (z uwagi na wagę lub gabaryty), koszt dostawy pierwszej paczki

 

 1. ZWROT TOWARU
  1. Odesłany Towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (w szczególności oryginalne opakowanie). Koszt odsyłanej przesyłki pokrywa Kontrahent. Należy podać dane Kontrahenta wraz z numerem konta bankowego, na które ma być odesłany zwrot środków.
  2. Po pozytywnej weryfikacji stanu odesłanego towaru ABA wystawi fakturę korygującą, następnie dokona zwrotu środków pieniężnych na wskazane przez Kontrahenta konto. Zwracany towar musi posiadać poprawnie wypełniony Formularz odstąpienia od umowy/zwrotu.
  3. Podstawą wystawienia faktury korygującej w przypadku opisanym w pkt. 6.2 będzie przyjęcie na magazyn zwracanego przez kontrahenta towaru.
  4. ABA nie przyjmuje od Kontrahentów zwrotów bez wcześniejszego uzgodnienia.
  5. Towar, który nosi znamiona użytkowania nie podlega zwrotowi.
  6. W przypadku, gdy Kontrahent nie odbierze wysłanego towaru, na który zostało potwierdzone zamówienie, zostanie on obciążony kosztami transportu za wysyłkę tego towaru i za zwrot do ABA.
  7. Kontrahent zobowiązany jest uregulować wskazane wyżej koszty zgodnie z uzgodnionym przez strony terminem płatności wzajemnych zobowiązań.
  8. ABA wyraża zgodę na zwrot zakupionego Towaru, z zachowaniem warunków określonych w pkt od 6.1 do pkt 6.5, jeśli prośbę Kontrahenta uzna za uzasadnioną. W takim przypadku cena podlegająca zwrotowi na rzecz Kontrahenta może podlegać zmniejszeniu o obciążające Kontrahenta koszty obsługi: a) w przypadku zwrotu w okresie od 0 do 14 dni od daty zakupu – kontrahent nie ponosi kosztów. b) w przypadku zwrotu w okresie od 15 do 45 dni od daty zakupu - o 15 % wartości zwrotu, ale nie mniej niż 15 zł plus 5 zł za każdą zwracaną pozycję. c) w przypadku zwrotu w okresie od 46 do 90 dni od daty zakupu - o 30 % wartości zwrotu, ale nie mniej niż 15 zł plus 5 zł za każdą zwracaną pozycję.
  9. Firma ABA nie gwarantuje poprawności znakowania produktów kodami EAN. Kontrahent we własnym zakresie może znakować produkty używając kodów dostępnych na stronie WWW.
  10.  Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne należy składać na adres reklamacje@aba.biz.pl lub dedykowany formularz w wersji papierowej wypełniony, opieczętowany i podpisany.

Formularz można pobrać tutaj:

 1.  Tylko zgłoszenia złożone w ten sposób opisany w pkt. 6.10. będą rozpatrywane przez ABA.
 2.  Odpowiedzialność ABA obejmuje jedynie zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, wszystkie inne okoliczności, w tym nieprawidłowe użycie, eksploatacja, zużycie lub nieprawidłowa konserwacja Towaru (co podlega samodzielnej ocenie przez serwis), nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności ABA, w tym podstawy reklamacji zakupionych Towarów. Termin i forma rozpatrzenia reklamacji przez ABA są uzależnione od okoliczności oraz dostosowane do sposobu komunikacji ze strony Kontrahenta.

 

 1. ODBIERAJĄC TOWAR PAMIĘTAJ
  1. Po odbiorze Towaru od przedstawiciela firmy spedycyjnej należy sprawdzić prawidłowość przesyłki pod względem asortymentu i ilości Towaru. W razie stwierdzenia niezgodności przesyłki z zamówieniem lub fakturą Kontrahent powinien w terminie 2 dni poinformować ABA o stwierdzeniu niezgodności przesyłki z zamówieniem lub fakturą. Powyższe terminy liczone są od dnia odbioru przesyłki.
  2. Odbierając towar z magazynu ABA odbiorca czy też przedstawiciel odbierający towar w imieniu Kontrahenta, zobowiązany jest do sprawdzenia towaru pod względem ilościowym i jakościowym. Za rozbieżności powstałe po odbiorze towaru przez Kontrahenta lub przedstawiciela działającego w imieniu odbiorcy, ABA nie ponosi odpowiedzialności.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. ABA zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Towarów ze sprzedaży.
  2. Ceny Towarów będących w sprzedaży wyrażone są w PLN. Dla prezentowanych produktów podano odpowiednią cenę netto. Przeglądając zamówienie (koszyk) podano odpowiedni podatek VAT.
  3. Zasady współpracy określone w niniejszym Regulaminie dotyczą zarówno Kontrahentów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spoza jej obszaru. W ramach indywidualnych pisemnych umów zwanych kontraktami dopuszcza się zmiany od określonych w niniejszym regulaminie zasad.
  4. ABA zastrzega sobie prawo do indywidualnego kształtowania polityki cenowej, niezależnie od cennika.
  5. Dla zamówień na produkty, które w dniu składania zamówienia nie są dostępne w magazynie - zwane zamówieniami oczekującymi – obowiązują ceny z chwili realizacji zamówienia.
  6. Złożenie zamówienia oznacza po stronie Kontrahenta wyrażenia oświadczenia woli o zawarciu umowy nabycia Towarów objętych zamówieniem - zakupu, sprzedaż jest objęta dokumentami VAT. W przypadku anulowania zamówienia nie dochodzi do zawarcia umowy nabycia Towarów. Zamówienia składane tego samego dnia traktowane są łącznie, choć mogą być zrealizowane na różnych dokumentach sprzedaży i zostać wysłane do Kontrahenta w różnych odstępach czasowych w trakcie jednego dnia.
  7. Zdjęcia produktów zamieszczone w serwisie internetowym mogą odbiegać nieznacznie swoim wyglądem i kolorem od oryginału.
  8. Przed wykonaniem zdobienia lub innego rodzaju ingerencji w towar należy dokładnie sprawdzić czy towar jest zgodny z zamówieniem i oczekiwaniem jakościowym. Wykonanie zdobienia lub innej ingerencji w produkt jest traktowane jako używanie produktu.
  9. W przypadku sprzedaży towarów po cenach lub na warunkach promocyjnych, ABA może wprowadzić zasady promocji odbiegające od niektórych postanowień niniejszego Regulaminu. W stosunku do danego asortymentu towaru zastosowanie mają zasady tylko jednego systemu promocyjnego. ABA może wprowadzić możliwość wyboru przez Kontrahenta jednego z systemu promocyjnego w odniesieniu do danego asortymentu.
  10.  Wpłacone przedpłaty nie maja charakteru ostatecznej zapłaty. W zależności od dostępności zamawianych towarów oraz oferowanych warunków sprzedaży, wartość końcowa transakcji może być różna od kwoty określonej na zamówieniu. Kwota różnicy podlega rozliczeniu w dokumentach sprzedaży.
  11.  Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym sposób i zasady składania zamówień.
  12.  ABA zastrzega sobie prawo do zmian w treści Regulaminu w każdym czasie. Każdy Kontrahent jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, w tym bezpośrednio przed złożeniem każdego zamówienia i jest związany jego postanowieniami.
  13.  ABA nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wadliwym działaniem Platformy, a także za szkody powstałe w wyniku wykorzystania zawartych w nich informacji i danych.
  14.  ABA nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użytkowaniem towarów.
  15.  Zamieszczony cennik nie jest ofertą w rozumieniu prawa cywilnego.
  16.  Wszelkie uwagi dotyczące pracy platformy www prosimy kierować na adres firmy ABA oraz na adres email: aba@aba.biz.pl.

 

Proszę czekać, trwa ładowanie....